Archiv novinek

Statistiky

 • 78Návštěv dnes:
 • 1Online:

Projekty z minulých let

Projekty pro školní rok 2015/16:

rok-v-prirodeROK V PŘÍRODĚ

Pro letošní celoroční projekt jsme se inspirovali v časopisu Pastelka. A co nás během ROKu V PŘÍRODĚ čeká? Na vycházkách si budeme společně hrát, nabíjet se zážitky a ve školce si o všem novém a zajímavém povídat. Pocity z prožitého chceme vyjadřovat výtvarnou, rukodělnou, hudební a pohybovou aktivitou. Jako materiály a pomůcky využijeme i toho co nám příroda během celého roku sama nabízí.
Každý měsíc přichází jedno téma o přírodě:

Září – Čas sklizně

Říjen – Čas pro listnaté stromy

Listopad – Čas pro domácí mazlíčky

Prosinec – Čas pro jehličnany

Leden – Čas pro ptáky a a též čas pro přikrmování

Únor – Čas pro nejstarší průvodce člověka

Březen – Čas pro školičku „ pěšáka“

Duben – Čas pro domácí hospodářská zvířata

Květen – Čas květů a květin

Červen – Čas pro les.

 

Projekt Veselá slovíčka

boy-girl-color-mdJiž třetím rokem se věnujeme tomuto úspěšném projektu, protože lépe poruchám řeči předcházet než je pak napravovat. V období 3 – 7 let je totiž rozvoj řeči velmi dynamický, vyvíjí se výslovnost hlásek, slovní zásoba, jazykový cit, sluchové a zrakové vnímání, porozumění řeči a její využití v sociálních vztazích. Pro správný rozvoj řeči je také důležitá motorika, sluch a zrak, které se procvičují při hrách, dramatizací a s pomocí pracovních listů. V našem logopedickém projektu se zaměřujeme na přirozený rozvoj všech těchto oblastí:

 • rozvoj řečových dovedností,

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky,

 • obohacování slovní zásoby formou her,

 • poslech pohádek, příběhů, říkanek, básniček,

 • dramatizace pohádek, příběhů,

 • podnětné prostředí k rozhovorům, diskuzím,

 • možnost samostatného řečového projevu.

Paní učitelka (garantka projektu) prošla intenzivním logopedickým kurzem, velkou pomocí jsou nám i moderní logopedické pomůcky a nedílnou součástí projektu je i spolupráce s paní učitelkou ze základní školy.

JÁ PÍSNIČKA

Tento hudebně zaměřený projekt úzce souvisí s programem logopedické prevence v naší školce. Zpěv, výslovnost, správné dýchání, rytmus atd., to vše pomáhá při rozvoji řeči. Děti se v průběhu roku seznámí nejméně s deseti písněmi, které budou vybrány v souladu s ročními obdobími či dalšími aktivitami. Zařazeny budou písně lidové, umělé i taneční.

——————————

 

Projekty pro školní rok 2014/15:

Ekoškolka

Díky rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol vznikl zcela nový – pilotní projekt Ekoškolka. Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách, přispět k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny.

Protože velké změny začínají od nejmenších, proces změn, který na školách s tímto projektem proběhne, umožní, aby byla škola šetrnější k životnímu prostředí a zároveň aby děti získaly užitečné dovednosti pro svůj budoucí život.

Témata Ekoškoly pro MŠ:

* odpady – původ odpadů, předcházení jejich vzniku, třídění, recyklace a znovuvyužití,

* jídlo – původ jídla, k přírodě šetrné získávání potravin a zdravá strava,

* prostředí školky – příjemné vnitřní prostředí a přírodě blízká zahrada,

* voda – úspory vody a předcházení jejímu znečištění.

Minulý školní rok jsme se ve školce podrobněji zabývali tématy voda a odpady, pro letošní rok nás budou více provázet témata prostředí školky a voda.

Doplňková témata:

* Energie – úspory

* Doprava – šetrné dopravování do školky

* Šetrný spotřebitel – šetrné nakupování

* Činnosti probíhají ve spolupráci dětí, učitelek, vedení MŠ, provozních zaměstnanců a rodičů

* Spolupráce je navazována i navenek s obcí, dalšími organizacemi a školami

 

Projekt Veselá slovíčka

V období 3 – 7 let je rozvoj řeči velmi dynamický, vyvíjí se výslovnost hlásek, slovní zásoba, jazykový cit, sluchové a zrakové vnímání, porozumění řeči a její využití v sociálních vztazích. Pro správný rozvoj řeči je také důležitá motorika, sluch a zrak, které se procvičují při hrách, dramatizací a s pomocí pracovních listů. V našem logopedickém projektu se budeme zaměřovat na přirozený rozvoj všech těchto oblastí:

* rozvoj řečových dovedností,

* rozvoj jemné a hrubé motoriky,

* obohacování slovní zásoby formou her,

* poslech pohádek, příběhů, říkanek, básniček,

* dramatizace pohádek, příběhů,

* podnětné prostředí k rozhovorům, diskuzím,

* možnost samostatného řečového projevu.

Paní učitelka (garantka projektu) prošla intenzivním logopedickým kurzem, velkou pomocí jsou nám moderní logopedické pomůcky a nedílnou součástí projektu je i spolupráce s paní učitelkou ze základní školy.

 

Program Zdravá abeceda

Naše MŠ tento celý školní rok povede v duchu programu Zdravé abecedy, který je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu v mateřských školách. Zdraví sleduje ve čtyřech pohledech, kterým říká Domény zdravého životního stylu a to:

 • pohyb
 • výživa
 • vnitřní pohoda (psychohygiena)
 • zdravé prostředí

Zdravá abeceda podporuje zdraví dětí snahou např. o rytmický řád dne a celého jejich života, tělesnou svobodou a volným pohybem, zařazováním zdravé výživy do výuky (kterou si sami žáci během dopoledne připraví jako pamlsek), spontánní hrou, bezpečným sociálním prostředím, týmovou spoluprací, partnerskými vztahy s rodiči (různá setkávání), spoluprací MŠ se ZŠ a také třeba začleněním MŠ do života obce.

———————————————–

Projekty pro školní rok 2013/14:

Veselá slovíčka

Také v naší mateřské škole narůstá počet dětí, které mají nesprávný či opožděný vývoj řeči a následně se potýkají s vážnými problémy v 1. ročníku ZŠ. Tuto situaci jsme řešili jednak úzkou spoluprací s učitelkou 1. ročníku ZŠ, jednak cílenou řečovou výchovou opírající se o spolupráci s rodiči.

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 – pro nás znamenalo další inspiraci a výzvu. Podali jsme žádost o grant, uspěli a můžeme tak letošní výchovnou činnost v MŠ zaměřit na náš projekt „Veselá slovíčka“ s jistotou, že je podpořen kvalitním materiálním vybavením. Cílem projektu je mimo jiné poskytovat dostatek kvalitních podnětů pro rozvoj řeči (skupinově i individuálně) v průběhu celého dne. Jedná se zejména o:

 • rozvoj řečových dovedností
 • rozvoj jazykových dovedností
 • správná formulace otázek a odpovědí
 • poznávání nových slov a jejich používání
 • práce na samostatném projevu, vyprávění příběhů, společné rozhovory, diskuze
 • dostatek příležitostí nejen k verbální, ale i neverbální komunikaci

Ekoškolka

Projekt Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol a přispět k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny.

V průběhu projektu by měla vzniknout metodika programu Ekoškolka, kterou budou ověřovat zapojené pilotní mateřské školy. Program umožňuje doslovně naplnit motto Sdružení TEREZA: „Velké změny začínají od nejmenších.“ Proces změny, který na školách proběhne, umožní, aby byla škola šetrnější k životnímu prostředí a zároveň aby děti získaly užitečné dovednosti pro svůj budoucí život.

Témata Ekoškoly pro MŠ:

 • Odpady – původ odpadů, předcházení jejich vzniku, třídění, recyklace a znovuvyužití
 • Jídlo – původ jídla, k přírodě šetrné získávání potravin a zdravá strava
 • Prostředí školky – příjemné vnitřní prostředí a přírodě blízká zahrada
 • Voda – úspory vody a předcházení jejímu znečištění

Doplňková témata:

 • Energie – úspory
 • Doprava – šetrné dopravování do školky
 • Šetrný spotřebitel – šetrné nakupování
 • Činnosti probíhají ve spolupráci dětí, učitelek, vedení MŠ, provozních zaměstnanců a rodičů
 • Spolupráce je navazována i navenek s obcí, dalšími organizacemi a školami

———————————————————————————————————————————————————–

Celoroční projekt pro školní rok 2012/13: ZDRAVÁ ABECEDA

Výchova ke zdravému životnímu stylu podle Zdravé abecedy je postavena na aktivním přístupu dětí a učitelů a také v neposlední řadě i rodičů.
Tento projekt jsme vybrali proto, že víme, jak je potřebné vysvětlovat dětem i rodičům vše o zdravé výživě i o zdravém pohybu, kterého je stále méně. Snažíme se vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v MŠ.

Zdravý životní styl sledujeme ve čtyřech pohledech – pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Všechny tyto části mají tvar pyramidy, která napovídá, čeho je nebo může být dostatek, čeho má být menší množství nebo co je vzácné či žádoucí.

První dvě pyramidy jsou pohyb a výživa. Na spodních patrech jsou položky, které je potřeba zajistit často, ve velkém množství, na vrcholku jsou položky, kterých je lepší využívat méně, přesto jsou ale nezbytně nutné pro zdravý vývoj člověka.

Co pro děti děláme v rámci projektu?
ZDRAVÝ POHYB:

 • Vyhledáváme prostředí, ve kterém si děti protáhnou celé tělo.
 • Dítě musí trochu riskovat, aby se něco naučilo – „necháme je“.
 • Pomáháme jim až v okamžiku, kdy to samy nezvládnou.
 • Hrajeme množství pohybových her s pravidly.

ZDRAVÁ VÝŽIVA:

 • Jíme společně s dětmi.
 • Kuchařky jsou dobrým partnerem ve výchově ke zdravému stravování.
 • Umožňujeme dětem určovat si velikost porcí.
 • Zkoušíme s dětmi si některá jídla připravovat.
 • Máme zavedený pitný režim.

VNITŘNÍ POHODA:

 • Učení jen formou hry.
 • Nemusíme zvládnout všechno – nikdo není dokonalý.
 • Vedeme děti k samostatnosti – pomůže jim to.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ:

 • Hledáme rovnováhu mezi bezpečným a podnětným prostředím.
 • Děti se od nás učí chovat v každém prostředí, kde jsou s námi. Učíme je příkladem.
 • Objevujeme s dětmi velikost a rozmanitost světa, vyrážíme „ven“.
 • Využíváme možnosti dotýkat se země, vody, větru i …..slunce.

CO MOHOU PRO SVÉ DĚTI UDĚLAT RODIČE?

 • Pohyb je možný všude, na hřišti, v přírodě i doma, nebojte se toho, že se dítě zadýchá nebo zapotí. Prospívá mu to. Vybírejte pestré aktivity, jednostranná zátěž přetěžuje. Zkoušejte, co dítě zvládne…opatrně riskujte.
 • Jídlo plánujte, připravujte a jezte společně s dětmi. Děti si vytvářejí své návyky podle svých vzorů, vás.
 • Nespěchejte na své dítě, zraje samo. Dodržujte pravidelný režim dne a týdne, dítě potřebuje jistotu. Dítě je tak spokojené, jak jsou spokojení rodiče.

Celý projekt je veden heslem “POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“.

———————————————————————————————————————————————————–

Celoroční projekt pro školní rok 2010/11:

Projekt „Co se skrývá za bludným kořenem“ nás bude provázet v letošním roce a inspiraci k němu jsme našli na letošní škole v přírodě na Sluňákově. Projekt nás zaujal, protože velmi nenásilně navazuje na ten loňský – Vyprávění starého stromu.

V jeho průběhu se děti spolu se skřítky ocitnou v říši rostlin a živočichů, poodhalí některé taje a kouzla přírody a budou dotvářet kalendář, který je již ve školce připraven k doplňování. Nově nabyté vědomosti si děti budou moci upevnit díky zajímavým pokusům a pracovním listům…

Strom

 

———————————————————————————————————————————————————–

Celoroční projekt pro školní rok 2009/10:

Vyprávění starého stromu

Tak se jmenuje celoroční projekt, podle něhož pracují děti od září v naší mateřské školce. Inspiraci k tomuto projektu jsme získali na Sluňákově – ekologickém středisku města Olomouc.

 

V průběhu roku se děti seznamují s celým stromem od jeho kořenů, se všemi drobnými živočichy kolem, až po korunu, v níž hnízdí ptáci.

 

Na podzim sledovaly, jak se barví les, rozlišovaly tvary listů, přiřazovaly je ke správnému stromu a dokázaly je pojmenovat. Lupou pozorovaly drobný hmyz, žížaly, hlemýždě a jiné živočichy.

 

Les poskytl množství přírodního materiálu, pro výtvarné práce. Člověk by nevěřil, co se dětem podařilo vytvořit z listů, plodů a větviček. V tomto ročním období jsme také stavěli lesní domečky, ve kterých si děti rády hrají.

 

Teď, v zimě, stromy odpočívají pod sněhovou peřinou a projekt pokračuje dál. Vyprávíme si o tom proč máme stromy rádi. Strom léčí, dává dřevo a les poskytuje obydlí zvěři. I v zimě navštěvujeme naše lesní domečky.

 

Na jaře bude les plný překvapení – pokvetou kočičky, jehnědy, možná najdeme dubové i bukové květy ukryté mezi listy. Uděláme si také některé pokusy např. žížalárium.

 

Od miminka k dědečkovi je poslední téma projektu. Při vycházce v lese budeme hledat malé rostlinky a určíme, který strom z nich vyroste. Na pařezech budeme pozorovat letokruhy.

 

Málokterý člověk totiž umí stromům naslouchat. Dětem se to daří. Mají ještě málo povinností, spoustu času a fantazie. A tak děti, které jsou trpělivé, mohou čas od času vyprávění starého stromu uslyšet.

Strom

Z fotogalerie

Kalendář akcí

Leden 2018

Po Út St Čt So Ne
1
2
 • Vánoční prázdniny.
3
 • Zálesák.
 • KŠ - Cvičení pro rodiče a děti
 • KŠ - Maminec
 • KŠ - florbal pro muže
4
 • KŠ - Sportovní hry pro děti
5
 • Ekotým.
 • ŠD- výroba rakety.
6
7
8
 • KŠ - Taneční děti
 • Rodičovské schůzky - MŠ
 • KŠ - Cvičení pro ženy
9
 • ŠD do lesa s Mr. Ramseym
 • KŠ - Zdravotník
 • KŠ - Angličtina pro pokročilé
 • KŠ - Angličtina pro mírně pokročilé
 • KŠ - Jóga
10
 • ŠD Skokani- tělocvična.
 • Zálesák.
 • KŠ - Cvičení pro rodiče a děti
 • KŠ - florbal pro muže
11
 • Pulci tělocvična.
 • Společné rodičovské schůzky ZŠ
 • KŠ - PC pro všechny (2)
 • KŠ - Sportovní hry pro děti
12
 • Ekotým.
 • KŠ - Zdravotník
13
14
15
 • KŠ - Taneční děti
 • KŠ - Cvičení pro ženy
16
 • KŠ - Tvořivá dílna
 • KŠ - Angličtina pro pokročilé
 • KŠ - Angličtina pro mírně pokročilé
 • KŠ - Jóga
17
 • Zálesák.
 • KŠ - Cvičení pro rodiče a děti
 • KŠ - florbal pro muže
18
 • KŠ - Sportovní hry pro děti
19
 • Ekotým.
20
 • Maškarní karneval.
21
22
 • KŠ - Taneční děti
 • KŠ - Cvičení pro ženy
23
 • KŠ - Tvořivá dílna
 • Angličtina + jóga zrušeno
24
 • Zálesák.
 • KŠ - Cvičení pro rodiče a děti
 • KŠ - florbal pro muže
25
 • KŠ - Sportovní hry pro děti
 • KŠ - PC pro všechny (3)
26
 • ZŠ - ředitelské volno.
 • Mimořádná schůzka Ekotýmu.
27
28
29
 • MŠ - Švagrov
 • KŠ - Taneční děti
 • KŠ - Cvičení pro ženy
30
 • MŠ - Švagrov
 • KŠ - Angličtina pro mírně pokročilé
 • KŠ - Jóga - bez Jolči
31
 • ŠD - Kino Retro Zábřeh.
 • Zálesák.
 • KŠ - Cvičení pro rodiče a děti
 • KŠ - Maminec
 • KŠ - florbal pro muže