Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ
Projekty z minulých let
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2020/21
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 54Návštěv dnes:
  • 0Online:

Projekty

ETICKÁ VÝCHOVA

Etická výchova a J. A. Komenský

V posledních letech se začíná měnit role učitele ve vyučování. Učitel přestal být zdrojem vědomostí, ale spíše koordinátorem celého vzdělávacího procesu. Měl by zajistit, aby se dítě mohlo soustředit na získání nových vědomostí a dovedností. Toho lze docílit pouze v bezpečném a pohodovém prostředí, které bývá označováno jako dobré klima třídy (školy).

Formování celé osobnosti dítěte prostřednictvím různých prožitkových aktivit žádoucím směrem bývá nazýváno Etická výchova. Její vliv na klima třídy a školy je výrazný s přesahem do kvality osobního života každého dítěte. Tento cíl – tj. že se vyučování aktivně účastní spokojené děti s kvalitními vrstevnickými vztahy – si klademe i u nás a etická výchova se dotýká každé činnosti v naší škole.
Slušně pozdravit, pěkně druhého oslovit, požádat o pomoc i umět pomoci, vzájemně si promluvit o problému, naslouchat druhému, vnímat pozitivní věci kolem sebe a soustředit se na ně, respektovat a tím chápat, že můžeme být každý jiný – to je těžký úkol pro nejednoho dospělého člověka. Dětem mladšího školního věku se snažíme předávat tyto dovednosti už dnes, aby se jim v budoucnu ve vzájemných vztazích dobře dařilo. Zařazení prvků etické výchovy je v kompetenci třídního učitele ve spolupráci s danou skupinou ŠD.

Jan Amos Komenský a jeho náprava “věcí lidských” s Etickou výchovou úzce souvisí. Ve svém díle představil vizi a cestu k proměně společnosti. K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.
Jeho osobnost, hlavní myšlenky a historické souvislosti se stanou ústředním tématem Etické výchovy v následujících letech. V letech 2020 – 2022 si připomínáme 350 let od jeho úmrtí a 430. výročí jeho narození a klademe si současně nelehký úkol – předat naší mladé generaci alespoň zlomek Komenského odkazu tak, aby z něj alespoň u někoho a alespoň někdy v budoucnu vyrostl krásný a košatý strom moudrosti.

boy-read

Čtení a psaní

Při výuce počátečního čtení a psaní v 1. ročníku pracujeme s učebnicemi PaedDr. Hany Mühlhauserové. Umožňují používat genetickou (hláskovací) i analyticko-syntetickou (slabikovací) metodu. Genetická metoda vede k porozumění čteného textu hned v počátcích výuky a podporuje tak čtenářskou gramotnost dětí. Částečně využíváme také metodu globální (čtení slov jako celku) a sfumato (splývavé čtení).
Porozumění čtenému – to je základní kámen veškerého vzdělávání. Díky čtení přijímáme informace ze všech oborů lidské činnosti, orientujeme se v životě a zažíváme i celou škálu pocitů – od legrace přes napětí až po strach – právě prostřednictvím čteného textu.

Naše škola řadí oblast čtenářské gramotnosti mezi své vzdělávací priority.

Čtení vyučujeme mimo jiné také formou tzv. čtenářských dílen a to prakticky hned od 1. ročníku. Dílna čtení je běžná vyučovací hodina, ve které žáci pravidelně čtou vlastní či vypůjčenou knihu dle svého výběru. Již to, že dítě čte knihu, kterou si samo vybralo, je z hlediska motivace ke čtení velmi důležité. Samostatné tiché čtení v hodině probíhá asi 15 min. Po přečtení úryvku nebo kapitoly žáci plní úkoly, které sledují jejich porozumění. Se spolužáky si povídají o knize, o postavách a o ději knihy. Společně diskutují, knihy hodnotí a vzájemně se svými čtenářskými úspěchy motivují a doporučují si další knihy ke čtení. Postupně se zvyšuje náročnost zadaných úkolů. Vybranou knihu čtou žáci ve škole a také doma tak dlouho, dokud četbu knihy nedokončí. Po přečtení vytvoří vizitku knihy dle předem dané osnovy a na závěr připraví prezentaci knihy pro své spolužáky.

Ve výuce se snažíme využít moderní metody kritického myšlení, které žáky učí číst s porozuměním, vyhledávat v textu podstatné informace, orientovat se v textu a přemýšlet o něm na základě svých zkušeností, s ohledem na záměry autora.

Výuka psaní je v současné době tématem různých diskuzí. Mají se děti učit psát psacím či tiskacím a potřebují to vůbec? Rozhodli jsme se usilovat o skloubení toho, co od psaní očekáváme. Dovednost psát psacím písmem jako dovednost dělat si poznámky za každé situace i jako přenos kulturního dědictví budoucím generacím. Psát správně všemi deseti na klávesnici počítače je v současné době klíčové pro studium i pro pracovní kariéru. Rozhodli jsme se tedy od školního roku 2020/2021 rozšířit výuku psaní i o tuto dovednost.

Vše, co člověk dělá přinese své výsledky jen tehdy, pokud se tak děje soustavně a dlouhodobě. A tady přicházíte ke slovu vy, rodiče. Vaše role je ve vzdělávání vašich dětí nezastupitelná. Věříme, že právě s vaší podporou a motivací vše společně zvládneme.


1194984004402188983slate-apple_benji_park_01.svg.med

Matematika profesora Hejného

Výuka matematiky metodou VOBS

Od školního roku 2013/2014 učíme v naší škole matematiku metodou profesora Milana Hejného, v poslední době nazývána také metodou VOBS – výuka orientovaná na budování schémat.

Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Žáci se však učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak – metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků.

Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele. Je neuvěřitelné, jak i sedmileté děti mají rády výzvy v podobě řešitelských úloh, jak rozděleni do skupinek hledají pravdu a spolupracují v duchu hesla: „Víc hlav, víc rozumu“. Ve chvíli, kdy na cestu k řešení přijde alespoň jeden žák, postupně navede i ostatní spolužáky a výsledky jsou na světě. Dítě dítěti zhruba stejně starému dokáže lépe než dospělý vše vysvětlit. Děti mají zkrátka svůj jazyk, snadněji porozumí sdělenému a přijmou i informaci o vlastní chybě. Zkrátka hledají samy a pracují na té úrovni obtížnosti, která je pro ně motivující. Hodina končí a žákům se nechce opustit sešit matematiky, protože mají zrovna nedořešenou úlohu. Zažívají v těchto hodinách pocity radosti a euforie (při vyřešení složité úlohy) a to jim do života přináší možnost vnímat tyto stavy a pečovat tím i o své psychické zdraví. Dalo by se říci, že tento typ výuky matematiky funguje v jiných rovinách jako účinná prevence rizikového chování, jako užitečný pomocník při zlepšování třídního klima či jako další podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Je mnohem více pravděpodobné, že se člověk, který je schopen zažít přirozenou cestou tak výjimečné pocity v budoucnu vyhne lákadlům návykových látek, stejně tak, že spolužáci, kteří si vzájemně ve vyučování dopomáhají nalézt řešení, zůstanou v přátelském vztahu i o přestávce a pokud jsem schopen vyřešit úlohu i přes její komplikované zadání, je moje čtenářství na dobré úrovni.

Snažíme se tuto formu vyučování implikovat do všech vyučovacích předmětů a tímto přenést díl zodpovědnosti za vzdělávání na děti samotné. Tím, že je učíme promýšlet co a jak a kde, nést důsledky za svoje rozhodnutí, brát chybu jako potřebnou zkušenost – tím je učíme samostatnému rozhodování v budoucím životě. Tyto děti pak vědí, co opravdu chtějí, co jim jde a v čem se cítí dobře. Přináší jim to spokojenost a štěstí do života. A to je asi společné přání nás všech dospělých.


Olympijský víceboj

Již sedmým rokem jsme zapojeni do celostátního projektu Ćeského olympijského výboru : „Sazka olympijský víceboj“. Tento projekt na podporu sportu a zdravého životního stylu se svým charakterem zaměřuje spíše na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice.

Žáci jsou motivováni plněním osmi vypsaných pohybových disciplín hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Výkony jednotlivých žáků se zapisují na web: www.ceskosportuje.cz – olympijský víceboj. V závěru školního roku pak žáci obdrží jako výsledek svého snažení olympijský diplom, kde rodiče najdou hodnocení sportovního analytika o charakteru fyzického typu jedince a doporučení využít sportovních klubů v okolí. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.

V 1. ročníku zapojení do tohoto projektu jsme se umístili v kategorii škol do 100 žáků na 3. místě v České republice a získali finanční odměnu na sportovní vybavení 10 000 Kč. Stále se pohybujeme v Olomouckém kraji v pořadí mezi školami na 1. – 4. místě a ve školním roce 2016/2017 se nám opět podařilo získat finanční odměnu na podporu sportu, tentokrát 20 000 Kč. Naše děti také měly možnost zúčastnit se tréninků s olympioniky Vavřincem Hradilkem, Miroslavou Topinkovou Knapkovou, Ondřejem Bankem a Šárkou Kašpárkovou.


Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV

Ve školním roce 2016/2017 jsme se rozhodli, že rozšíříme sportovní možnosti našich našich dětí a k projektu „ Olympijský víceboj“ připojíme projekt ČOV „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Tento projekt je určen těm, kdo mají chuť soutěžit a především malým sportovním talentům pomáhá v jejich rozvoji. Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce. Tento projekt pomáhá vyniknout mladým sportovním talentům a dále se rozvíjet.


EKOŠKOLA

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

Učí pro skutečný život

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

Formuje postoje a chování

Výzkum v České republice prokázal, že žáci z Ekoškol v porovnání s ostatními žáky:

  • se chovají k životnímu prostředí šetrněji, častěji třídí odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou apod.
  • častěji sdílí pocit, že mají možnost svým jednáním ovlivňovat stav životního prostředí, 
  • působí ve svém okolí jako názoroví vůdci.

Co všechno zjistily výzkumy o Ekoškole?

Zlepšuje prostředí školy

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Staví přírodní hřiště a venkovní učebny, pečují o zahrady a květinovou výzdobu, pěstují zeleninu a bylinky do školní kuchyně. 

Přináší finanční úspory

Pracovní listy programu vedou školu k systematickému vyhodnocování a snižování spotřeby energie a vody, k předcházení vzniku odpadů a důslednější recyklaci. Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nese i finanční úspory v provozu školy. 

Zapojuje každého

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje všechny žáky, ale také učitele, vedení školy a provozní zaměstnance. Přináší rámec a metodiku pro jejich smysluplnou spolupráci. Dává žákům možnost opravdu se spolupodílet na rozhodování o vlastní škole. Učí demokracii – v praxi.

Propojuje s místní komunitou

Ekoškola dává velký důraz na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity od samého počátku realizace programu ve škole. Lidé zvenku přináší důležitou expertízu i pomoc při řešení různých situací. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se mezi rodiče a místní lidi a má z toho prospěch celá komunita.

Spojuje se světem

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci s obdobně orientovanými školami nejen v naší zemi, ale také na mezinárodní úrovni. Tyto kontakty lze využít ke sdílení zkušeností a informací, ke vzájemným návštěvám a kulturním výměnám a mohou tak vést ke zlepšení jazykových dovedností žáků.

Logo Ekoškoly můžeme vnímat také jako vzkaz:

Povinností každého člověka je růst a stávat se moudřejším a to především znamená chránit a rozvíjet prostředí, ve kterém žije. Zároveň je třeba se vyrovnat se zátěží minulosti a čelit výzvám budoucnosti, kterou tvoří právě teď a tady!

Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je již tradicí, že ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola.

Předávání titulů Ekoškola každoročně probíhá v Senátu.

Naše škola obdržela tento mezinárodní certifikát potřetí, tentokrát na období let 2017 – 2021.


RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je vzdělávací recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých elektrozařízení, tonerů a mobilů.

Program vstupuje do 13. ročníku a nastává v něm několik změn. Po odchodu jednoho dlouholetého partnera z řad kolektivních systémů, dochází ke zrušení katalogu odměn. Mezi klíčová témata, na která se bude nově Recyklohraní zaměřovat je téma VODA. A to zejména v souvislosti s koloběhem vody, šetrnou spotřebou, správným zacházením s vodou a ochranou vodních zdrojů.

Aktuálně je v „rodině“ Recyklohraní  zapojeno více než 3 800 škol z celé republiky. Koncem prázdnin obdržela naše škola Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2019. V tomto roce jsme vytřídili 408 kg a tím uspořili takové množství ropy, které se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 6 528 km v běžném osobním automobilu. A úsporu takového množství vody, které se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 568 sprchováních.

Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě. Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte při ochraně životního prostředí!

Z fotogalerie

Kalendář akcí