Menu

Úvodní stránka
Škola
O nás
Školní vzdělávací program
Organizace školního roku
Výsledek přijímacího řízení
Pravidla
Projekty a metody
Projekty 2019/20
Projekty z minulých let
Projekty 2018/19
Projekty 2017/18
Projekty 2016/17
Projekty 2015/16
Starší projekty
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Hrabová
Rozvrhy hodin
Dokumenty
Školní řád
Výroční zprávy
Poradenské služby
Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
Volná místa
Školka
O nás
Vzdělávací program
Pravidla
Projekty
Projekty MŠ 2019/20
Projekty MŠ 2018/19
Projekty MŠ 2017/18
Projekty MŠ 2016/17
Projekty z minulých let
Dokumenty
Výsledek přijímacího řízení
Družina
Školní vzdělávací program ŠD
Řád školní družiny
Týdenní plán
Pravidla
malá pravidla pro Velké lidi
Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Jídelna
Informace-kontakty
Projekty
Řád školní jídelny
Jídelníček
Kontakty
Fotogalerie
Fotogalerie 2019/20
Fotogalerie 2018/19
Fotogalerie 2017/18
Fotogalerie 2016/17
Fotogalerie – archiv
Odkazy
Učení
Dětské weby
Jsme zdraví
Školství
Ekoškola
Ekotým
Ekotým
Volby do Ekotýmu
Výprava do Pevnosti poznání
Výprava na Kladské sedlo
Workshop v Hulíně
Analýza
Analýza ve vyučování
Srovnávací analýzy
Beseda s panem starostou
TV Hraboš
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Hrabovský zpravodaj
Šumperský deník
Ekokodex
GDPR
Ekoškola – archiv
Ekotým
Analýza
Plán činností
Monitorování a vyhodnocování
EV ve výuce
Informování a spolupráce
Ekokodex
Zpráva o auditu 2013
Komunitní škola

Archiv novinek

Statistiky

  • 11Návštěv dnes:
  • 0Online:

Projekty 2019/20

ETICKÁ VÝCHOVA

V posledních letech se začíná měnit role učitele ve vyučování. Učitel přestal být zdrojem vědomostí, ale spíše koordinátorem celého vzdělávacího procesu. Měl by zajistit, aby mysl dítěte byla otevřená novým vědomostem, aby dítě nebylo plně zaměstnáváno jinými podněty – např. hádkou s kamarádem či trápením se díky posměchu spolužáků.

Jediný způsob, jak toho docílit, je usilovat o formování celé osobnosti dítěte prostřednictvím různých prožitkových aktivit. Dnes se toto cílené výchovné působení škol nazývá Etická výchova. Její vliv na klima třídy a školy je výrazný s přesahem do kvality osobního života každého dítěte. Tyto cíle – tj. že se vyučování aktivně účastní spokojené děti s kvalitními vrstevnickými vztahy – si klademe i u nás a etická výchova se dotýká každé činnosti v naší škole.

Slušně pozdravit, pěkně druhého oslovit, požádat o pomoc i umět pomoci, vzájemně si promluvit o problému, naslouchat druhému, vnímat pozitivní věci kolem sebe a soustředit se na ně, respektovat a tím chápat, že můžeme být každý jiný – to je těžký úkol pro nejednoho dospělého člověka. Dětem mladšího školního věku se snažíme předávat tyto dovednosti už dnes, aby se jim v budoucnu ve vzájemných vztazích dobře dařilo.

Rozhodli jsme se letos věnovat etické výchově maximální pozornost a třídní etické projekty tak rovnocenně zastoupily celoroční školní projekty z minulých let.


EKOŠKOLA

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

Učí pro skutečný život

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

Formuje postoje a chování

Výzkum v České republice prokázal, že žáci z Ekoškol v porovnání s ostatními žáky:

  • se chovají k životnímu prostředí šetrněji, častěji třídí odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou apod.
  • častěji sdílí pocit, že mají možnost svým jednáním ovlivňovat stav životního prostředí, 
  • působí ve svém okolí jako názoroví vůdci.

Co všechno zjistily výzkumy o Ekoškole?

Zlepšuje prostředí školy

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Staví přírodní hřiště a venkovní učebny, pečují o zahrady a květinovou výzdobu, pěstují zeleninu a bylinky do školní kuchyně. 

Přináší finanční úspory

Pracovní listy programu vedou školu k systematickému vyhodnocování a snižování spotřeby energie a vody, k předcházení vzniku odpadů a důslednější recyklaci. Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nese i finanční úspory v provozu školy. 

Zapojuje každého

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje všechny žáky, ale také učitele, vedení školy a provozní zaměstnance. Přináší rámec a metodiku pro jejich smysluplnou spolupráci. Dává žákům možnost opravdu se spolupodílet na rozhodování o vlastní škole. Učí demokracii – v praxi.

Propojuje s místní komunitou

Ekoškola dává velký důraz na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity od samého počátku realizace programu ve škole. Lidé zvenku přináší důležitou expertízu i pomoc při řešení různých situací. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se mezi rodiče a místní lidi a má z toho prospěch celá komunita.

Spojuje se světem

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci s obdobně orientovanými školami nejen v naší zemi, ale také na mezinárodní úrovni. Tyto kontakty lze využít ke sdílení zkušeností a informací, ke vzájemným návštěvám a kulturním výměnám a mohou tak vést ke zlepšení jazykových dovedností žáků.

Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je již tradicí, že ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola.

Předávání titulů Ekoškola každoročně probíhá v Senátu.

Naše škola obdržela tento mezinárodní certifikát potřetí, tentokrát na období let 2017 – 2021.


RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Je vzdělávací recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení.

Program letos vstupuje do 12. ročníku a díky němu se daří aktivně šířit osvětu v oblasti třídění a recyklace.

Aktuálně je v „rodině“ Recyklohraní  více než 3 720 škol z celé republiky. Společně s nimi jsme odevzdali k recyklaci nebo dalšímu využití více než 20 055 ks použitých mobilních telefonů, přes 148 tun baterií, přes 241 tun vysloužilého drobného elektrozařízení a přes 3 630 ks prázdných tonerů a cartridgí vhodných k dalšímu využití.

Společnost INESAN zpracovala průzkum, který mapoval, jak se zvětšují znalosti a mění se názory žáků v základních školách, které ve výuce využívají materiály EKOABECEDA, ve srovnání s jejich vrstevníky. Rozdíl byl v jejich náhledu na prevenci vzniku odpadů – častěji si například vybírají výrobky, které mají méně obalů, jsou ochotni si půjčovat málo používané věci od kamarádů či si berou menší porce jídla, aby se jím zbytečně neplýtvalo. Nakupují nebalené potraviny, dávají častěji opravovat porouchané spotřebiče, které by dříve rovnou vyhodili, jsou ochotni kupovat si jiné výrobky, než na které jsou zvyklí, jen proto, že mají méně obalů. Už za tak krátkou dobu přinesl průzkum jasný signál, že hravá a praktická environmentální výchova ve školách má smysl.

Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou umístěny ve škole a v obchodě. Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a televizorů.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte při ochraně životního prostředí!


Olympijský víceboj

Již šestým rokem jsme zapojeni do celostátního projektu Ćeského olympijského výboru : „Sazka olympijský víceboj“. Tento projekt na podporu sportu a zdravého životního stylu se svým charakterem zaměřuje spíše na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice.

Žáci jsou motivováni plněním osmi vypsaných pohybových disciplín hlavně v průběhu hodin tělesné výchovy. Výkony jednotlivých žáků se zapisují na web: www.ceskosportuje.cz – olympijský víceboj. V závěru školního roku pak žáci obdrží jako výsledek svého snažení olympijský diplom, kde rodiče najdou hodnocení sportovního analytika o charakteru fyzického typu jedince a doporučení využít sportovních klubů v okolí. Hlavním cílem víceboje není soutěžit, ale zlepšovat svou fyzickou kondici.

V 1. ročníku zapojení do tohoto projektu jsme se umístili v kategorii škol do 100 žáků na 3. místě v České republice a získali finanční odměnu na sportovní vybavení 10 000 Kč. Stále se pohybujeme v Olomouckém kraji v pořadí mezi školami na 1. – 4. místě a ve školním roce 2016/2017 se nám opět podařilo získat finanční odměnu na podporu sportu, tentokrát 20 000 Kč. Naše děti také měly možnost zúčastnit se tréninků s olympioniky Vavřincem Hradilkem, Miroslavou Topinkovou Knapkovou, Ondřejem Bankem a Šárkou Kašpárkovou.


Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV

Ve školním roce 2016/2017 jsme se rozhodli, že rozšíříme sportovní možnosti našich našich dětí a k projektu „ Olympijský víceboj“ připojíme projekt ČOV „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Tento projekt je určen těm, kdo mají chuť soutěžit a především malým sportovním talentům pomáhá v jejich rozvoji. Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce. Tento projekt pomáhá vyniknout mladým sportovním talentům a dále se rozvíjet.


Matematika profesora Hejného

Výuka matematiky metodou VOBS

Od školního roku 2013/2014 učíme v naší škole matematiku metodou profesora Milana Hejného, v poslední době nazývána také metodou VOBS – výuka orientovaná na budování schémat.

1194984004402188983slate-apple_benji_park_01.svg.med

Podstata metody je založena mimo jiné na výrazné změně role učitele, který už není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává pouze průvodcem a moderátorem, vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Žáci se však učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak – metodou, která velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků.

Právě radost z objeveného je zřejmě tou nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro nás učitele. Je neuvěřitelné, jak i sedmileté děti mají rády výzvy v podobě řešitelských úloh, jak rozděleni do skupinek hledají pravdu a spolupracují v duchu hesla: „Víc hlav, víc rozumu“. Ve chvíli, kdy na cestu k řešení přijde alespoň jeden žák, postupně navede i ostatní spolužáky a výsledky jsou na světě. Dítě dítěti zhruba stejně starému dokáže lépe než dospělý vše vysvětlit. Děti mají zkrátka svůj jazyk, snadněji porozumí sdělenému a přijmou i informaci o vlastní chybě. Zkrátka hledají samy a pracují na té úrovni obtížnosti, která je pro ně motivující. Hodina končí a žákům se nechce opustit sešit matematiky, protože mají zrovna nedořešenou úlohu. Zažívají v těchto hodinách pocity radosti a euforie (při vyřešení složité úlohy) a to jim do života přináší možnost vnímat tyto stavy a pečovat tím i o své psychické zdraví. Dalo by se říci, že tento typ výuky matematiky funguje v jiných rovinách jako účinná prevence rizikového chování, jako užitečný pomocník při zlepšování třídního klima či jako další podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Je mnohem více pravděpodobné, že se člověk, který je schopen zažít přirozenou cestou tak výjimečné pocity v budoucnu vyhne lákadlům návykových látek, stejně tak, že spolužáci, kteří si vzájemně ve vyučování dopomáhají nalézt řešení, zůstanou v přátelském vztahu i o přestávce a pokud jsem schopen vyřešit úlohu i přes její komplikované zadání, je moje čtenářství na dobré úrovni.

Snažíme se tuto formu vyučování implikovat do všech vyučovacích předmětů a tímto přenést díl zodpovědnosti za vzdělávání na děti samotné. Tím, že je učíme promýšlet co a jak a kde, nést důsledky za svoje rozhodnutí, brát chybu jako potřebnou zkušenost – tím je učíme samostatnému rozhodování v budoucím životě. Tyto děti pak vědí, co opravdu chtějí, co jim jde a v čem se cítí dobře. Přináší jim to spokojenost a štěstí do života. A to je asi společné přání nás všech dospělých.


Čtení

Porozumění čtenému – to je základní kámen veškerého vzdělávání. Díky čtení přijímáme informace ze všech oborů lidské činnosti, orientujeme se v životě a zažíváme i celou škálu pocitů – od legrace přes napětí až po strach – právě prostřednictvím čteného textu.

boy-read

Také naše škola řadí tuto oblast mezi vzdělávací priority.

Čtení vyučujeme formou tzv. čtenářských dílen a to prakticky hned od 1. ročníku. Dílna čtení je běžná vyučovací hodina, ve které žáci pravidelně čtou vlastní či vypůjčenou knihu dle svého výběru. Již to, že dítě čte knihu, kterou si samo vybralo, je z hlediska motivace ke čtení velmi důležité. Samostatné tiché čtení v hodině probíhá asi 15 min. Po přečtení úryvku nebo kapitoly žáci plní úkoly, které sledují jejich porozumění. Se spolužáky si povídají o knize, o postavách a o ději knihy. Společně diskutují, knihy hodnotí a vzájemně se svými čtenářskými úspěchy motivují a doporučují si další knihy ke čtení. Postupně se zvyšuje náročnost zadaných úkolů. Vybranou knihu čtou žáci ve škole a také doma tak dlouho, dokud četbu knihy nedokončí. Po přečtení vytvoří vizitku knihy dle předem dané osnovy a na závěr připraví prezentaci knihy pro své spolužáky.

Ve výuce se snažíme využít moderní metody kritického myšlení, které žáky učí číst s porozuměním, vyhledávat v textu podstatné informace, orientovat se v textu a přemýšlet o něm na základě svých zkušeností, s ohledem na záměry autora.

To vše může přinést své výsledky jen tehdy, bude-li dítě soustavně a každodenně číst i doma. A tady přicházíte ke slovu vy, rodiče. Věříme, že právě s vaší podporou a dodatečnou domácí motivací ke čtení byť krátkého úryvku, to společně dokážeme. 🙂

Z fotogalerie

Kalendář akcí

Srpen 2020

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31